Anova rekryterar, utreder och handleder noggrant utvalda familjehem. Vi ger våra familjehem kontinuerligt stöd där en utsedd familjehemskonsulent har en genomgående kontakt med familjehemmet och den placerade individen/familjen. Anova har ett tätt samarbete med sina familjehem och anpassar stödet, handledningen och fortbildningen utifrån behov och önskemål. Familjehemmen har, utöver inbokade handledningstillfällen, tillgång till ett journummer som kan ringas dygnet runt för vägledning och handledning.

Vid en placeringsförfrågan matchas ett familjehem utifrån bland annat familjehemmets erfarenhet, utbildning och ålder på placeringen.

 Vi har även tillgång till familjeterapeut, kontaktpersoner, gruppverksamhet och samtalsstöd.

Placering / landa & relationsskapande

Genomförandeplanen ligger till grund för barnets/den unges/förälderns mål och delmål under placeringstiden. Vi ser det som mycket viktigt att individen själv skall vara delaktig i sin egen genomförandeplan och de insatser som sätts in för honom eller henne. Placeringsansvarig får kontinuerligt en skriftlig sammanställning och var 4-e till var 6:e vecka har vi ett möte där individens utveckling står i fokus. Genomförandeplanen ligger som utgångspunkt på mötet och alla berörda kan på så sätt följa utvecklingen.

Anova ser det som viktigt att en trygg relation skapas mellan familjehemmet, familjehemskonsulenten och placeringen. Att i lugn och ro få landa är en viktig del och lägger grunden till senare behandlingsarbete.

Kartläggning/utredning

Anova har möjlighet att erbjuda utredningar inom följande områden;

– Anknytning, Föräldraförmåga, samspel samt anknytningsmönster

– Socialpsykologi och beteende

– Missbruk

– Nätverk

Utredningstiden är cirka 8-12 veckor och beror på vilken omfattning uppdragsgivare önskar att utredningen skall ha. Utredningen mynnar ut i ett förslag där Anova ger förslag på insatser till ansvarig socialsekreterare.

Insatser

Om uppdragsgivare meddelat eller om det framkommit under kartläggningen/utredningen att individen behöver specifika punktinsatser sätts dessa in på ett strukturerat och målmedvetet sätt.

Anova har licens för att arbeta med Marte meo som är en form av samspelsbehandling. Marte meo bygger på antagandet att det finns ett naturligt och optimalt sätt att kommunicera med och stödja barn och vuxna i olika utvecklingsfaser. Insatsen handlar därför om att hjälpa föräldrar att utveckla samspelet med det barn de har hand om. Man utgår ifrån förälderns eller vårdarens beskrivning av problemet.

Observationer utifrån bland annat anknytningsteori, Marte Meo, samtal och individuella insatser ingår som en grund till utredningsarbetet och resulterar i en kartläggning av individens behov. ADL-träning samt övrig social träning är en stor del av arbetet där också många observationer görs. Under kartläggningsfasen kan olika behov framkomma så som exempelvis behov av psykolog, medicinsk utredning eller läkarutlåtande. Vi har ett etablerat samarbete med såväl psykologer, läkare och sjuksköterskor.

Anova stöder föräldern kring att utveckla sin föräldraförmåga genom konkreta strategier och förståelse kring att hantera sitt barns beteenden. Om individen har eller har haft ett etablerat missbruk kan vi erbjuda en utredning, regelbundna drogtester samt två olika behandlingsmetoder;

–   Återfallsprevention som är ett program innehållande 8 sessioner. Programmet innefattar bland annat kontroll/kontrollförlust, hantera tankar, akupunktur och att lära sig nya strategier och en egen krisplan.

–   Förändringsprogram som har en kognitiv inritning med delar hämtade från EQ metoden (emotional intelligence), HAP- metoden och tolvstegsprogrammet. Modellen bygger på fyra olika faser och tar totalt cirka 9-11 månader. Faserna innehåller bland annat beroendelära, beroendeutveckling, personlighetsförändring, livsteman, abstinens, inre utveckling, självkänsla, framtida mål och vägen dit. Återfallspreventionen och förändringsprogrammet ligger utanför våra egna insatser och konsulteras in (vid behov) på förfrågan.

Utsluss

När individen/familjen är redo att flytta till ett eget boende eller till nästa steg kan Anova vara behjälpliga med utsluss i den stad där hen önskar bygga sin framtid. Anova kan exempelvis ha regelbundna träffar och finnas behjälpliga på telefon. Utformandet är mycket individuell och arbetas fram tillsammans med den placerade individen/föräldern, eventuellt nätverk och placeringsansvarig. Anova har även tillgång till lägenheter där familjehemmet kan vara fortsatt knutna till placeringen men i mindre omfattning.

Vi arbetar utifrån ett stort hjärta och eftersträvar alltid att varje placering hos oss skall generera en positiv utveckling över tid.

Kontakt och placeringsförfrågan

Anova Care
Telefonväxel: 0346-73 15 15
Anova Box 222
311 37 Falkenberg

Föreståndare: Angelica Hoff
Mobil: 0704 81 91 43
KONTAKT